65 වන ජාතික නිදහස් දිනය සැමරීම සඳහා Mother ஸ்ரீ ලංකා භාරය විසින් නිකුත් කරන ලද ස්ටිකර් අලෙවිය සඳහා මත්තේගොඩ විද්‍යාදීප විද්‍යාලය විසින් සංවිධානය කර තිබූ වැඩසටහනේ ඡායාරූප