අද සමාජයේ අපි මීට කලින් අහපු නැති ලෙඩ දුක් සෑදෙමින් අපි, අපේ නෑ හිතවතුන් සහ මිතුරන් රෝගී වෙනු දක්නට ලැබේ. ඒ වගේම පාසල් යන දරුවන්ටද කලින් නොදඇසු ආකාරයේ ලෙඩ දුක් සෑදීමද අද නිතර අසන්නට, දකින්නට ලැබේ. සැමදාමත් අප රටේ පුරවැසියන්ගේ සමාජ, ආර්ථික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය අරමුණු කරගෙන ක්‍රියාත්මක වන – මදර් ශ්‍රී ලංකා පදනම විසින් ඉහත සඳහන් තත්වයට සාර්ථකව මුහුණු දී තමන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා උපදෙස් ලබා දීමට මදර් ශ්‍රී ලංකා සමඟ ආසිරි රෝහල් සමුහය සහ විශේෂඥ වෛද්‍ය මඩුල්ලක් එක්වී මෙම වැඩමුළු සංවිධානය කර ඇත.

දිනය: ඔක්තෝබර් 4 වන බදාදා පෙ. ව. 9.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා

ස්ථානය: මහනුවර ධර්මරාජ විදුහලේ ශාලාවෙදී

සැසිය 1 : දරුවන් සඳහා, ශාලාව 1

සැසිය 2 : වැඩිහිටියන් (දෙමව්පියන්, ගුරුවරුන්) සඳහා, ශාලාව 2