ඔබට දිගාසිරි ඔබයි ගෙනෙන්නේ

අද සමාජයේ අපි මීට කලින් අහපු නැති ලෙඩ දුක් සෑදෙමින් අපි, අපේ නෑ හිතවතුන් සහ මිතුරන් රෝගී වෙනු දක්නට ලැබේ. ඒ වගේම පාසල් යන දරුවන්ටද කලින් නොදඇසු ආකාරයේ ලෙඩ දුක් සෑදීමද අද නිතර අසන්නට, දකින්නට ලැබේ. සැමදාමත් අප රටේ පුරවැසියන්ගේ සමාජ, ආර්ථික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය අරමුණු කරගෙන ක්‍රියාත්මක වන – මදර් ශ්‍රී ලංකා පදනම විසින් ඉහත සඳහන් තත්වයට සාර්ථකව මුහුණු දී තමන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා උපදෙස් ලබා දීමට මදර් ශ්‍රී ලංකා සමඟ ආසිරි රෝහල් සමුහය සහ විශේෂඥ..

Ethnic Science Foundation’s workshop for MSL on Energizing career through mind management

As Mother Sri Lanka embarks on yet another Nation building initiative, a deeper understanding of how the use of intelligence and empathy can lead to a developed more intelligent people was shared with the Executive Committee of the MSL. This program focused on techniques of mind management could lead to effective decision making, unlocking of latent abilities of the brain and ultimately a more informed, developed and sound Nation. The Ethnic Science Foundation of Mumbai India conducted it’s first program for..

North and South Friendship Strengthens: Mother Sri Lanka celebrates Deepavali in Jaffna

North and South Friendship Strengthens: Mother Sri Lanka celebrates Deepavali in Jaffna October 26, 2014: Jaffna, Sri Lanka The true meaning of “Deepawali”, the “festival of light”, was further brought to life, by the friendship bridge built by Mother Sri Lanka Trust when over 200 brothers and sisters from the South visited their relatives in the North on October 24, 2014 travelling in none other than the Yal Devi train which was declared open just a few days ago by..

Mother ஸ்ரீ ලංකා Recognizes Best Performing Schools and Pre-Schools

The award ceremony recognizing and appreciating the schools, pre schools and pirivena institutes that carried out projects under the Mother Sri Lanka programmes Project RUN, Deshabhimani Kekulu and Deshabimani Sankalpa Pravardhana Pirivena Program in 2014/15 was held on Saturday the 28th of May at the Sri Lanka Foundation Institute amidst a distinguished gathering. The event was graced by Chief Guest Dr A T Ariyaratne, Founder of Sarvodhaya Movement, Key Note Speaker, Dr Dayan Jayatilleka and Dr Janaki Kuruppu, Founder, Mother..