2017-18 වර්ෂ සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන ලද RUN ව්‍යාපෘතියෙහි ඌව සහ සබරගමු පළාත්හි පළාත් අවසාන තරඟ  2018.05.12  වන දින රත්නපුර සුමන බාලිකා විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණි.මේ සඳහා එම පළාත්හි 2017-18 වර්ෂයන්හි RUN ව්‍යාපෘතිය  ක්‍රියාත්මක කරනලද සියලුම පාසල් සහභාගී වුහ.

වගකීම් සහගත පුරවැසිභාවය (R)esponsible citizenship),  එකමුතුබව (U)nity)  සහ ජාතිකාභිමානය (N)ational Pride) යන තේමා තුනට අදාළ වන අයුරින් මෙම  පාසල් පවිත්‍රතාවය සහ සුන්දර වට පිටාව අගයන වැඩසටහන් ,පොදු දේපල සහ ස්වභාවික සම්පත් රැකගැනීම සඳහා වූ වැඩසටහන් , සනීපාරක්ෂ වැඩසටහන්,  පාසල් පුස්තකාලය සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් සහ ජාතීන් අතර සහජීවනය ගොඩනැගෙන ආකාරයේ ව්‍යාපෘතීන්  ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

ව්‍යාපෘතිය අවසන් කර ඒ පිළිබඳව අවසන් වාර්තාවක් සකස් කර  එය  ඉදිරිපත් කිරීමක්  මෙහිදී සිදු වූ අතර මදර් ශ්‍රී ලංකා භාරයේ සභාපති තුමිය, විධායක කමිටු සාමාජිකයකු  සහ සබරගමු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගෙන් සුසැදි විනිශ්චය මණ්ඩලයක් විසින් විනිශ්චය  කටයුතු සිදු කරන ලදී .

මේ අනුව ඌව සහ සබරගමු පළාත්හි RUN ව්‍යාපෘතියේ 2017/18  වර්ෂ සඳහා පළාත් අවසාන ඇගයීම් කටයුතු සාර්ථක ලෙස නිමා වූ අතර මෙම කර්තව්‍ය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සබරගමු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා  සහ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  එස්. පී. ජේසුපිල්ලේ මහතා ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලයේ සියලු දෙනා නොමද සහයක් ලබාදුනි.